กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: กวางเจา ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900.- บาท

  • facebook
  • twitter


(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

  โรงแรม 2 คืน พัก  Canton Hotel  4* +  รถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม  + ค่าวีซ่าจีน 

   เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  01 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ -  กวางเจา 

                ถึงสนามบินกวางเจา   เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก

                พักที่ Canton Hotel  ระดับ 4 ดาว  

                หรือเทียบเท่า  **** อิสระตาอัธยาศัย *****

วันที่สองของการเดินทาง      กวางเจา - อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

เช้า          อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเช้า) - อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน

                พักที่  Canton  Hotel  ระดับ  4  ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง       กวางเจา - กรุงเทพฯ

เช้า            อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเช้า) - อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน   ช้อปปิ้ง

                ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม

                เพื่อนำท่านส่งยังสนามบิน  

       กรณีต้องการอยู่ต่อเพิ่ม 1  คืน   เพิ่มท่านละ   2,400  บาท ต่อ ท่าน ต่อ คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 

หมายเหตุ :  เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป  

***************************************************************************************************