กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: เซี่ยงไฮ้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900.- บาท

  • facebook
  • twitter


  โรงแรม 2 คืน พัก City Hotel Shanghai  4* + อาหารเช้า +

 รถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม (Join Seat In Coach) + ค่าวีซ่าจีน 

   เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  01 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ -  เซี่ยงไฮ้ 

                ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้   เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก

                พักที่ City Hotel Shanghai  ระดับ 3 ดาว  

                หรือเทียบเท่า  **** อิสระตามอัธยาศัย *****

วันที่สองของการเดินทาง      เซี่ยงไฮ้ - อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน

                พักที่  City Hotel Shanghai   ระดับ  3  ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง       เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน   ช้อปปิ้ง

                ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม

                เพื่อนำท่านส่งยังสนามบิน  

       กรณีต้องการอยู่ต่อเพิ่ม 1  คืน   เพิ่มท่านละ   1,700  บาท ต่อ ท่าน ต่อ คืน (รวมอาหารเช้า) 

หมายเหตุ :  เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป  

***************************************************************************************************