กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: ปักกิ่ง 3 วัน 2 คืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,900.- บาท

  • facebook
  • twitter


(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

  โรงแรม 2 คืน พัก Days Inn Forbidden City Beijing  3* + อาหารเช้า +

 รถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม (Join Seat In Coach) + ค่าวีซ่าจีน 

   เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  01 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ -  ปักกิ่ง 

                ถึงสนามบินปักกิ่ง   เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก

                พักที่   Days Inn Forbidden City Beijing  ระดับ 3 ดาว  

                หรือเทียบเท่า  **** อิสระตามอัธยาศัย *****

วันที่สองของการเดินทาง      ปักกิ่ง - อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน

                พักที่  Days Inn Forbidden City Beijing   ระดับ  3  ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง       ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน   ช้อปปิ้ง

                ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม

                เพื่อนำท่านส่งยังสนามบิน  

       กรณีต้องการอยู่ต่อเพิ่ม 1  คืน   เพิ่มท่านละ   1,900  บาท ต่อ ท่าน ต่อ คืน (รวมอาหารเช้า) 

หมายเหตุ :  เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป  

***************************************************************************************************