กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 3,500.- บาท

  • facebook
  • twitter


(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

  โรงแรม 2 คืน พัก Bunc@ Radius Hostel  2* + อาหารเช้า +

 รถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม (Join Seat In Coach)  

   เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  01 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ -  สิงคโปร์ 

                ถึงสนามบินสิงคโปร์   เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก

                พักที่  Bunc@ Radius Hostel   ระดับ 2 ดาว  

                หรือเทียบเท่า  **** อิสระตามอัธยาศัย *****

วันที่สองของการเดินทาง      สิงคโปร์ - อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

 เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย  เต็มวัน

                หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

 วันที่สามของการเดินทาง       สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน   ช้อปปิ้ง

                ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม

                เพื่อนำท่านส่งยังสนามบิน  

       กรณีต้องการอยู่ต่อเพิ่ม 1  คืน   เพิ่มท่านละ   1,200  บาท ต่อ ท่าน ต่อ คืน (รวมอาหารเช้า) 

หมายเหตุ :  เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป  

***************************************************************************************************

ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม :- 

1.   City Tour  Singapore    =  1,300  บาท  ต่อ ท่าน 

     (รวมรถรับส่งระหว่างโรงแรม - ซิตี้ทัวร์  Join Seat In Coach )

2.   City Tour Singapore with Singapore Flyer  =  2,000  บาท ต่อ ท่าน  

      (รวมรถรับส่งระหว่างโรงแรม  + ซิตี้ทัวร์ + และค่าเครื่องเล่น Join Seat In Coach)

      หมายเหตุ :  No Send Back for tour with Singapore Flyer 

3.   Morning @ Sentosa Tour  =    2,200  บาท ต่อ  ท่าน   

      ( Underwater world / Dolphin Lagoon / Images of Singapore /

       Butterfly Park / 1 Way Cable Car )

      (รวมรถรับส่งระหว่างโรงแรม - ค่าเข้า  Join Seat in Coach)

4.    Afternoon Until Sunset @ Sentosa  =  2,500 บาท  ต่อ  ท่าน  

      ( Underwater World / Dolphin Lagoon / Images of Singapore /

      1 Way Cable Car / Songs of the Sea)

      (รวมรถรับส่งระหว่างโรงแรม + ค่าเข้า  Join Seat In Coach )

5.    Jurong Bird Park Tour  =   1,600 บาท ต่อ  ท่าน - หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

      (รวมรถรับส่งโรงแรม + ค่าเข้า  Join Seat In Coach) 

6.    Night Safari Tour   =   1,900 บาท ต่อ ท่าน  - หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

      (รวมรถรับส่งโรงแรม + ค่าเข้า Join Seat In Coach)

7.   Universal Studio Tour  =  2,000 บาท ต่อ ท่าน  (ไม่รวมค่ารถรับส่งโรงแรม)  

      ** ราคา Optional Tour ทั้งหมด  ไม่รวมอาหาร **