กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: เมลเบิร์น 4 วัน 3 คืน (TG) - พัก 3 ดาว 39,900.- บาท

  • facebook
  • twitter


  ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  (TG) + โรงแรม 3 คืน พัก Ibis Styles Kingsgate Hotel 3* +

 รถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรมแบบส่วนตัว + ค่าบริการวีซ่าออสเตรเลีย

 เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  13 ธันวาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556

  ** ราคาไม่รวมภาษีสนามบินทุกแห่งประมาณ  12,200.-  ** 

TG 465   BKK- MEL    00.15 - 13.25 

TG 466  MEL - BKK   15.05 - 20.15

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย)

22.00 น.    เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยตนเอง

00.15 น.   เหิรฟ้าสู่ เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย)  โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 465

13.25 น.   ถึงสนามบินเมลเบริ์น    เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก

                   พักที่  Ibis Styles Kingsgate hotel  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

                  **** อิสระตามอัธยาศัย *****

วันที่สองของการเดินทาง      เมลเบริ์น - อิสระเต็มวัน  หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

 เช้า             อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน 

 วันที่สามของการเดินทาง      เมลเบิร์น - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

เช้า              อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน 

วันที่สี่ของการเดินทาง         เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ

เช้า          อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน  

               ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม

 

                เพื่อนำท่านส่งยังสนามบิน 

 

15.05  น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 466

20.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 กรณีต้องการอยู่ต่อเพิ่ม 1  คืน   เพิ่มท่านละ   2,000  บาท ต่อ ท่าน ต่อ คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 

หมายเหตุ :  เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป  

***************************************************************************************************

  
 

  สถานฑูตออสเตรเลีย
ที่อยู่: ชั้น 34 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ 2-3 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์: 02-6723476-9

เวปไซต์:
วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 08.00 น - 17.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.
     
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย  

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า)

    ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท(กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ

    บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบัน)
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)
13. Booking ตั๋วเครื่องบิน  และ โรงแรม
14. ประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้เดินทางอายุ 75 ปีขึ้นไป)
15. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
16. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)