กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

WHY ALL IN TRAVEL?

Passport
หนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทางเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นอยู่กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนไทย ในการออกหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Passport

คือ หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications) ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจาก หนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้

 • มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่  ลายนิ้วมือ  รูปใบหน้า  ไว้ใน
  Contact less Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
 • สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจพิสูจน์
  โดยอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทางกับผู้ถือหนังสือเดินทาง (1: 1)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร

 • สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง  เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวน
  การก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ

 • สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว  อำนวยความสะดวก
  ต่อการเดินทาง  การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

 •  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ  ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และ
  ได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น  ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า
  การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางและแก้ไขหนังสือเดินทาง

บุคคลบรรลุนิติภาวะ

 • เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ
  ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ
  บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
  (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับ
  บัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

 • ค่าธรรมเนียม

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

 • ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ต่ำกว่า 15 ปี ได้แก่ ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
  ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขต
  มาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครอไม่สามารถมาดำเนินการได้
  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
  และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน
  ของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจ
  และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต

 • เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ต่ำกว่า 15 ปี ได้แก่ (1)สูติบัตรฉบับ
  จริงหากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต (2) บัตรประจำตัวประชาชนที่
  ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มี
  อำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัว
  ประชาชนให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่
  มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและ
  การสมรสที่เป็นต้นฉบับมาด้วย       (3) เอกสารอื่นๆที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน
  นามสกุลเอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความ
  ระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาเป็นต้น (4) กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต/บิดา
  หรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  มาให้ความยินยอม\ได้/บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแล ของบิดาฝ่ายเดียว
  มาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตร
  ประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของ
  บิดามารดาที่ไม่มาในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้

 • ค่าธรรมเนียม

ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

 • ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
  ได้แก่ ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ทำบัตรประชาชนแล้วสามารถ
  ติดต่อขอทำ หนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต
  มาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจ
  ปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้
  ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมา
  ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง
  จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
 • เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยัง
  ไม่ครบ 20 ปี
  บริบูรณ์ ได้แก่
  (1) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระ
  ทรวง มหาดไทย
  (2) หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  (3) เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐาน
  การรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
  ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียม

หลักฐานการขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก

การยื่นคำร้อง

การยื่นคำร้อง ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง  เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ
(ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่มีต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง)
  พร้อมนำหลักฐานเอกสารอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล จากนั้นพบ
  เจ้าหน้าที่เพื่อวัดส่วนสูงเก็บข้อมูลชีวภาพ  ถ่ายรูปและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือด้วย
  เครื่องสแกนเนอร์ นิ้วชี้ขวาและซ้ายข้างละ 2 ครั้ง  
 3. ลงชื่อในใบคำร้อง
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท
 5. รับใบเสร็จรับเงินและใบนัดจ่ายเล่ม

ค่าธรรมเนียม

กระทรวงการต่างประเทศยังคงคิดค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าหนังสือเดิน
ทางที่ใช้ในปัจจุบันคือ ราคาเล่มละ 1,000 บาทและมีอายุใช้งาน 5 ปี เช่นเดียวกับหนังสือเดินทาง
ปัจจุบันแต่ได้เพิ่มหน้าจากเดิม 32 หน้าเป็น 50 หน้า

การต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เพื่อให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด จึงกำหนดให้
  หนังสือเดินทางชนิดนี้มีอายุ    ใช้งาน  5 ปี

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการต่ออายุ แต่จะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  แทนเล่มเดิม

 • ไม่อนุญาตให้ลงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ (เช่นการขอเปลี่ยน
  ชื่อ/นามสกุล)ของผู้ถือหนังสือเดินทางลงในเล่มหนังสือเดินทาง   เพื่อป้องกันปัญหา
  การขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวบุคคลที่บันทึกไว้ในหน้าหนังสือเดินทางซึ่งอาจ
  ขัดแย้งกับข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วในไมโครชิพดังนั้นหากแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การรับเล่ม

รับด้วยตนเอง

 1. ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการภายหลังจากวันยื่นคำร้อง หากรับทาง
  ไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

 2. โดยที่กระทรวงฯได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้อง
  สามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้  1 เครื่อง ที่กรมการ
  กงสุล  ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง  เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
  และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

 3. ในกรณีจำเป็น อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน/อาจร้องขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ให้ผู้อื่นรับหนังสือเดินทางแทน

ผู้ที่ยื่นคำร้องที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้
โดยนำใบรับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ขอหนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด
เพื่อเป็นหลักฐานการรับหนังสือเดินทาง

ผู้สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 981-7257 ถึง 60
ในวันและเวลาราชการ และที่ www.mfa.go.th  หรือสอบถามทาง Email : consular05@mfa.go.th

หมายเหตุ

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุ
  เมื่อหมดอายุต้องทำเล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

 • หนังสือเดินทางที่สามารถใช้งานได้จะต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน
  โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านเพื่อให้มีเวลายื่นคำขอทำ
  หนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนกำหนดการการเดินทาง หากมีอายุ
  ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถใช้เดินทางได้

สถานที่ให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ แผนที่

 • ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา แผนที่

 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
  โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า แผนที่

 • ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ
  เขตบางพลัด กทม.10700
  โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น แผนที่

 • ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655
  โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหมแผนที่

 • ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา แผนที่

 • ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน
  อ.เมือง จ.สงขลา 9000
  โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานแผนที่

 • ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  โทรศัพท์ 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301