กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd.
ความคุ้มครอง Ina Suitcase
(Economy Plan)
Ina Suitcase
(Business Plan)
Ina Suitcase
(First Class Plan)
Ina Suitcase
(Visa Plan)
Ina Suitcase
(Premium Plan)
TATI TATB TATF VISA TAVI
รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว รายเดี่ยว
1. การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / สูญเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง 1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 3 ล้าน 2 ล้าน 1 ล้าน
 - คู่สมรส - 1 ล้าน - 2 ล้าน - 3 ล้าน - -
 - บุตรแต่ละคน - 2.5 แสน - 5 แสน - 7.5 แสน - -
2. การชดเชยค่ารักษาพยาบาล
 - บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 1-70 ปี 1 แสน 1 แสน 1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 1.5 ล้าน
 - บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 71-85 ปี 5 หมื่น 5 หมื่น 5 แสน 5 แสน 5 แสน 5 แสน 2 ล้าน 5 แสน
3. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินและการเยี่ยมไข้ - - 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน 1.5 ล้าน 1 ล้าน
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ - - 5 แสน 5 แสน ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน 5 แสน 1 ล้าน
 - บริการช่วยเหลือในระหว่างการเดินทาง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 hours
 - ฮอตไลน์บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือ 24 ชม 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 hours
5. การเดินทางหยุดชะงัก - - - - คชจ.ตามจริง คชจ.ตามจริง - -
 - การจี้เครื่องบิน (ต่อสัปดาห์) - - - - 2.8 หมื่น 2.8 หมื่น - -
6. การยกเลิกการเดินทาง - - - - คชจ.ตามจริง คชจ.ตามจริง - -
7. การเดินทางล่าช้า - - - - 5 หมื่น 5 หมื่น - -
8. การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระและทรัพย์สินส่วนตัว - - - - 5 หมื่น 5 หมื่น - -
9. ความล่าช้าของสัมภาระ - - - - 2 หมื่น 2 หมื่น - -
10. การสูญหายของเงินส่วนตัวและเอกสารการเดินทาง - - - - 5 พัน 5 พัน - -
11. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก - - 1 ล้าน 1 ล้าน 3 ล้าน 3 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน
12. การพลาดต่อเที่ยวบิน - - - - 4 พัน 4 พัน - -
13. ชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวใโรงพยาบาล(ต่อวัน) - - - - 1.5 พัน 1.5 พัน - -
14. การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ 1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน - -
 
ระยะเวลาการเดินทาง
ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน)
เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัย
รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว รายเดี่ยว
1-4 วัน 165 330 250 475 775 1475 295 220
5-6 วัน 300 600 380 720 1000 1900 450 275
7-8 วัน 425 845 515 980 1220 2310 610 325
9-10 วัน 515 1030 600 1135 1360 2590 710 380
11-14 วัน 600 1200 835 1590 1825 3465 990 485
15-22 วัน 670 1340 1085 2065 2550 4840 1290 695
23-30 วัน 745 1485 1425 2700 3190 6055 (30 วัน)1700 (30 วัน)  905
31-37 วัน 1005 2000 1765 3350 4045 7685 (60 วัน)2500 (60 วัน)1700
38-44 วัน 1265 2515 2105 4000 4900 9315 (90 วัน)3800 (90 วัน)2490
45-51 วัน 1525 3030 2445 4650 5755 10945 - -
52-58 วัน 1785 3545 2785 5300 6610 12575 - -
59-65 วัน 2045 4060 3125 5950 7456 14205 - -
66-72 วัน 2305 4575 3465 6600 8320 15835 - -
73-79 วัน 2565 5090 3805 7250 9175 17465 - -
80-86 วัน 2825 5605 4145 7900 10030 19095 - -
87-90 วัน 3085 6120 4485 8550 10885 20725 - -
ราคารายปี - - 2700 - 8000 - 4500 3000

ครอบครัว :  ผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและบุตรไม่จำกัดจำนวน โดยบุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปี  หากเรียนอยู่อายุไม่เกิน 23 ปี

Contact   :  Max 081-9063864 , 02-6114040*5512

ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd.
Coverage Ina Suitcase
(Economy Plan)
Ina Suitcase
(Business Plan)
Ina Suitcase
(First Class Plan)
Ina Suitcase
(Visa Plan)
Ina Suitcase
(PremiumPlan)
TATI TATB TATF VISA TAVI
Individual Family Individual Family Individual Family Individual Individual
1. Accidental Loss of Life, Dismemberment & Permanent total Disability 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
 - for Spouse - 1,000,000 - 2,000,000 - 3,000,000 - -
 - for Dependent Children - 250,000 - 500,000 - 750,000 - -
2.Medical Expense Coverage
 - for age 1-70 yrs. Old 100,000 100,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000
 - for age 71-85 yrs. Old 50,000 50,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 500,000
3. Medical Evacuation & Compassionate Visit - - 1,500,000 1,500,000 Unlimited Unlimited 1,500,000 1,000,000
4. Repatriation - - 500,000 500,000 Unlimited Unlimited 500,000 1,000,000
 - World Travel Assistance 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours
 - 24 hours Travel Advice Hotline 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours
5. Trip Curtailment - - - - Actual Cost Actual Cost - -
 - Hijack (per week) - - - - 28,000 28,000 - -
6. Trip Cancellation - - - - Actual Cost Actual Cost - -
7. Flight Delay - - - - 50,000 50,000 - -
8. Loss Damage or Baggage and personal effect - - - - 50,000 50,000 - -
9. Baggage Delay - - - - 20,000 20,000 - -
10. Loss of Personal Money & Passport - - - - 5,000 5,000 - -
11. Personal Liability Insurance - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000
12. Miss Connecting Flight - - - - 4,000 4,000 - -
13. Confinement Benefit (per day) - - - - 1,500 1,500 - -
14. Automatic Extension 1 day 1 day 1 day 1 day 1 day 1 day - -
 
Length of Trip period of insurance (days) Premium Table Premium Table Premium Table Premium Table Premium Table
Individual Family Individual Family Individual Family Individual Individual
1-4 days 165 330 250 475 775 1475 295 220
5-6 days 300 600 380 720 1000 1900 450 275
7-8 days 425 845 515 980 1220 2310 610 325
9-10 days 515 1030 600 1135 1360 2590 710 380
11-14 days 600 1200 835 1590 1825 3465 990 485
15-22 days 670 1340 1085 2065 2550 4840 1290 695
23-30 days 745 1485 1425 2700 3190 6055 (30 days)
1700
(30 days)
905
31-37 days 1005 2000 1765 3350 4045 7685 (60 days)
2500
(60 days)
1700
38-44 days 1265 2515 2105 4000 4900 9315 (90 days)
3800
(90 days)
2490
45-51 days 1525 3030 2445 4650 5755 10945 - -
52-58 days 1785 3545 2785 5300 6610 12575 - -
59-65 days 2045 4060 3125 5950 7456 14205 - -
66-72 days 2305 4575 3465 6600 8320 15835 - -
73-79 days 2565 5090 3805 7250 9175 17465 - -
80-86 days 2825 5605 4145 7900 10030 19095 - -
87-90 days 3085 6120 4485 8550 10885 20725 - -
Annual Tirp - - 2700 - 8000 - 4500 3000
Remark: Family means Policyholders, spound and depenent children. Children are over 6 months - 20 years of age or under 23 years of age and full time student at a recognized school, college or university.